Norsk Zoologisk Forening - Oslo & Akershus

Foreningssaker

Aktualiteter - Årsmøtereferater - Vedtekter


Aktualiteter


Årsmøtet som skulle holdes i desember sabotert

I henhold til vedtektene var det planlagt et årsmøte for fylkeslaget i desember 2007. Informasjonen ble lagt ut på www.nzf-oa.no. Dog fikk hovedforeningen, ved et midlertidig vedtak hos Tingretten på Romerike, stengt siden og flyttet den over til hovedforeningen. Domenenavnet var registrert på fylkeslagets leder, noe som gjorde at NZF i prinsippet ikke hadde hevd på navnet. Det var derfor ikke domenenavnet som var årsaken til at hovedforeningen ønsket dette domenet, noe som bekreftes ved at hovedforeningens informasjon om fylkeslaget ikke legges ut på denne siden, men på www.oa.zoologi.no.

Vedtaket som Tingretten gjorde er et midlertidig vedtak og vil kunne omgjøres i ettertid. Dog viser det tydelig at hovedforeningen ikke ønsker at informasjon om forholdene skal komme fram, eller at fylkeslaget skal selv styre sine anliggender.


Medlemsjuks

Hovedforeningen har i flere år oppført medlemmer som ikke har betalt kontingent. Det finnes eksempler på medlemmer som ikke har betalt kontingent på over 10 år, men allikevel står oppført som medlem. Likeså finnes det oppført avdøde medlemmer. NZF får støtte fra Miljøverndepartementet bassert på foreningens aktivitet og størrelse, og det er derfor viktig at medlemstallene er korrekte og ikke manipulert. Videre viste det seg at på hovedforeningens årsmøte på Langåra i Asker i 2005 at ingen tilstede hadde betalt kontingent, og følgelig ikke hadde stemmerett eller kunne stille til valg (jfr. vedtektene). Forhold rundt medlemsjuks og tilsidesetting av foreningens vedtekter ble ignorert når temaet ble tatt opp på årsmøtet i Røros i 2006. Dette er problemer som fylkeslaget har ønsket å ta opp, og som er bakgrunnen for problemene som har oppstått det siste halvår mellom hovedforeningen og fylkeslaget samt mellom enkeltmedlemmer.


Manglende regnskap for 2004, 2005 og 2006

Fylkeslagets regnskap for de siste tre årene er ikke blitt fullført av kasserer, og følgelig ikke godkjent på årsmøtene. Foreningens midler er derfor bånnlagt til vi har fått orden på økonomien og regnskapet er sluttført for hver av de tre årene.


Ugyldig årsmøtet 22. mars 2007

Årsmøtet som ble holdt 22. mars d.a. var ikke i tråd med våre vedtekter som ble vedtatt 8. desember 1993. Avvikene er såpass mange og alvorlige at undertegnede har sett det nødvendig å erklære årsmøtet ugyldig da den strider mot vedtektene på flere sentrale og alvorlige punkter. Således er følgende punkter i vedtektene brudt: 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 8.2, 8.3, og 8.4. Dette er punkter som alle ivaretar medlemmenes rettssikkerhet i en demokratisk forening, og alle omhandler årsmøtet.
 
På styremøte tirsdag 6. mars d.a. vedtok styret (Leif Gjerde, Ruben Pettersen og Janne Brudevoll var tilstede) følgende prinsippvedtak:
Vedtektene er organisasjonens kontrakt mellom medlemmene og styret. Det er derfor viktig at endringer av vedtektene gjøres på en korrekt og formell måte. Vi mener årsmøte ikke kan tilsidesette vedtektene til fordel for et årsmøtets ønske om vedtak. Dette reduserer rettssikkerheten til det enkelte medlem som da på ingen måte kjenner til vedtakene, eller har mulighet til å påvirke den.
 
Som leder av NZF Oslo&Akershus har Leif Gjerde det juridiske ansvaret for foreningen. Etter at det ble forsøkt med et kupp på vårt årsmøte (personer fra hovedforeningen og 90% av flaggermusgruppa hadde mobilisert fordi fylkeslaget hadde kritisert hovedforeningens årsmøte i Røros) har Gjerde måtte erklære årsmøtet ugyldig. Det vil i august/september bli innkalt til ordinært årsmøte i desember d.a.
 
Styret valgt under årsmøtet 19. januar 2006 vil derfor fungere som vanlig fram til vårt ordinære årsmøte i desember.
 
Mer informasjon rundt det omstridte årsmøte i Røros som fylkeslaget har kritisert, og derfor var grunnlaget for hovedforeningens kuppforsøk på vårt årsmøte 22. mars, vil bli ført opp her.
 

Årsmøtereferater

 


Vedtekter for Norsk Zoologisk Forening
-        avdeling Oslo og Akershus

 Vedtatt på årsmøtet 8. desember 1993.

1 Navn

1.1 Foreningens navn er:
Norsk Zoologisk forening - Avd. Oslo og Akershus

2 Formål

Foreningens formål er:
2.1 ... å veme om naturen, og i særdeleshet verne dyrlivet og dets livsgrunnlag.
2.2 ... å være bindeledd mellom distriktets zoologi-interesserte.
2.3 ... å fremme interessen for, og a bedre kjennskapet til dyrelivet og artenes livsmiljø.
2.4 ... å stimulere til ulike zoologiske undersøkelser og aktiviteter.
2.5 ... å fremme zoologisk forskning og undervisning.

3 Organisasjon

3.1 Norsk Zoologisk Forening - Avd. Oslo og Akershus er en lokalavdeling av Norsk Zoologisk Forening.
3.2 Foreningen får tilskudd fra hovedforeningen ved behov, oppad begrenset av Hovedforeningen, men har ellers egen økonomi, og fører eget regnskap.
3.3 Årsmelding og revidert regnskap sendes hovedforeningen senest to uker etter lokalavdelingens årsmøte.  

4 Tidsskrift

4.1 Medlemmer som har betalt medlemskontigent til hovedforeningen får tilsendt medlemsbladet FAUNA, som utgis av hovedforeningen.

5 Medlemsskap og kontigent

5.1 Ethvert medlem, bosatt i Oslo/Akershus som betaler medlemskontigent til hovedforeningen er automatisk medlem i lokalavdelingen.
5.2 Kontigent fastsettes av hovedforeningen pa årsmøte.

5.3 Styret kan ekskludere medlemmer som handler i strid med foreningens formål, men vedtaket kan innankes for arsmøtet.

6 Styret

6.1 Styret skal beta av 6 (seks) personer (leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer). Leder velges på årsmøte mens fordelingen av de andre verv avgjøres internt. I tillegg velges 2 varamedlemmer.
6.2 Styret er beslutningsdyktig når leder, eller nestleder, og minst tre andre styremedlemmer er ti1stede.
6.3 Styrevedtak treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbelt stemme.
6.4 Styremøter skal holdes når leder/to andre syremedlemmer finner det nødvendig.

7 Årsmøte

7.1 Årsm0tet er foreningens høyeste organ, og trekker opp hovedlinjene for foreningens virksomhet.
7.2 Årsmøtet avholdes i desember, og innkallelse formuleres ved utsendelse av høstprogrammet.
7.3 Bare medlemmer som har betalt kontigent inneværende (evnt. forrige) år har stemmerett på årsmøtet.
7.4 Faste poster på årsmøtet skal være:

7.5 Avgjørelser på årsmøtet treffes ved simpelt flertall.
7.6 Avstemming foregår skriftlig hvis minst en i forsamlingen krever det.
7.7 Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Kandidatenes navn må være valgkommiteen i hende til sammen frist.
7.8 Styret kan innkalle til ekstraordinært arsmøte dersom det finner det nødvendig, eller dersom minst 10% av de stemmeberettigede medlemmene skriftlig krever det.

8 Valg

8.1 Styret velges for ett år av gangen.
8.2 Valgbare kandidater er de som har betalt kontigent forrige år.
8.3 Det velges en valgkomite på to medlemmer, som velges for ett år av gangen.
8.4 Regnskapet skal revideres av en regnskapskyndig person som velges av årsmøtet for ett år av gangen.  

9 Vedtektsendringer

9.1   Endringer i vedtektene kan vedtas på ordinære og ekstraordinære årsmøter med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
9.2   Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende før 1.aug, og meddeles medlemmene i innkallingen til årsmøtet.

10 Oppløsning

10.1 Oppløsning av foreningen kan bare skje dersom et fremsatt forslag oppnår minst 2/3 flertall ved skriftlig avstemming på to etter hverandre følgende, ordinrere årsmøter.
10.2 Ett forslag til oppløsning skal være kunngjort for medlemmene i årsmøteinnkallingen.
10.3 Ved eventuell oppløsning av lokalavdelingen, tilfaller foreningens aktiva hovedforeningen.


Sist oppdatert 7. februar 2012